OTWARTE SERCA, OTWARTE UMYSŁY, OTWARTE DRZWI
 Takimi pragną być ludzie, których nazwano metodystami
                  

O Metodyzmie

Miłuj nie nie tylko w słowie, ale w czynie i w prawdzie. Połącz się ze mną w pracy dla Boga tak dalece, jak ci an to pozwala twoje sumienie, zachowując swoje dotychczasowe poglądy i swój własny sposób chwalenia Pana. Wtedy będziemy mogli iść ręka w rękę. 

                                      ks. Jan Wesley (1703-1791), duchowny anglikański

 

Początki metodyzmu przypadają na lata trzydzieste XVIII wieku. Nazwa jest przezwiskiem określającym ruch duchowej odnowy w Kościele Anglikańskim. Przewodzili mu dwaj duchowni anglikańscy, bracia Jan i Karol  Wesleyowie. Kaznodziejstwo na otwartej przestrzeni (poza obiektami kościelnymi) oraz rozgrzanie serca, potrzeba pokuty, nawrócenia, odrodzenia i uświęcenia wchodzą na stałe do kaznodziejskiego słownika tego ruchu. Wesleyowie nie zamierzają wprowadzać zmian doktrynalnych ani wyodrębniać wiernych ze struktur państwowego Kościoła. Dlatego formalnie zorganizowane tego odrodzeniowego ruchu zaczyna funkcjonować dopiero po ich śmierci.

W doktrynie i praktyce metodyzm stanowi ogniwo pośrednie między historycznymi Kościołami protestanckimi (np. luteranie, kalwini, anglikanie) a Kościołami wolnymi, nie związanymi okładami z określonym państwem (np. baptyści, zielonoświątkowcy). Z tradycji metodystycznego ruchu wywodzą się Kościoły tradycji odrodzeniowej, uświęceniowej, pentakostalnej, adwentystycznej, a nawet znana i ceniona w wielu  krajach Armia Zbawienia.

Podstawą doktrynalna metodyzmu pozostają do dziś anglikańskie Artykuły wiary, reformacyjne zasady: tylko Pismo Święte, tylko łaska, tylko wiara, tylko Chrystus oraz kazania i komentarze biblijne Wesleya. Metodyści uznają Bożą Łaskę uprzedzającą, która obejmuje całą ludzkość i poprzedza wszystkie pozytywne doświadczenia wiary  człowieka. Metodyzm uznaje następujące szczeble wewnętrznej przemiany: pokuta, usprawiedliwienie i odrodzenie, uświęcenie. Wszystkie one związane są z działaniem Bożej łaski uprzedzającej, usprawiedliwiającej i uświęcającej przez i w mocy Ducha Świętego. Metodyści kładą nacisk na realizację największych przykazań Jezusa, tj. dążą do „doskonałości w miłości”. Wierzą, że duchowa miłość może przemienić człowieka i świat.

Obecnie Kościoły metodystyczne istnieją w prawie wszystkich krajach świata i liczą ponad 40 milionów wyznających członków. Wraz z dziećmi, sympatykami i przyjaciółmi tworzą wspólnotę światową ok. 70 milionów ludzi.

                                              (http://www.metodysci.homopaschalis.pl)