OTWARTE SERCA, OTWARTE UMYSŁY, OTWARTE DRZWI
 Takimi pragną być ludzie, których nazwano metodystami

                            KATECHIZM  METODYSTYCZNY

Opr. Ks. Józef Bartos
wg Das Glaubensgespraech in der Evangelisch-methodistischen Kirche, b.r.w. oraz Katechizm dla użytku członków Kościoła Metodystycznego, Warszawa 1948

* Cytaty pochodzą z Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Warszawa 1975 (Biblia Warszawska)

I. OBJAWIENIE BOŻE

 1. 1.     Co nadaje naszemu życiu prawdziwy (właściwy) sens i wartość?

Prawdziwy sens i wartość naszemu życiu daje społeczność z Bogiem i służba Jemu.

(Mt 16,26), (1 J 2,17), (Łk 12,25), (Ps 73,28).

 1. 2.     Kim jest Bóg ?

Bóg jest naszym niebiańskim Ojcem, Stworzycielem i Panem wszystkich rzeczy.

(Mal 2,10), (Mt 11,25), (Mt 23,9).

 1. 3.     Czy istnieją inni bogowie ?

Nie, istnieje tylko jeden prawdziwy i żywy Bóg.
 (Iz 45,5), (1 Kor 8,6).

 

 1. 4.     Czy Boga można zobaczyć?

Nie, Bóg jest niewidzialny, dlatego wielu ludzi nie wierzy w Niego.
(1 Tm 6,16), (Ps 14,1-2), (J 20,29).

 

 1. 5.     Skąd wiemy o Bogu?

Bóg objawił się człowiekowi i czyni to także dzisiaj.
(Dz 14,17), (Am 3,7), (Mt 16,17).


6.  W jaki sposób Bóg objawia się człowiekowi?

Bóg objawia się przez cudowność przyrody, przez wpływ na życie narodów i

jednostki, przez głos sumienia i działanie Jego Ducha w sercach ludzi.
 (Ps 19,2-3), (Ps 81,11), (Rz 2,14-15), (1 Kor 2,9-10).

 

7. Czy takie objawienie wystarcza nam, aby jednoznacznie rozpoznać Jego wolę?

Nie, w przyrodzie i w tym co ludzie przeżywają jest wiele sytuacji niezrozumiałych. Możemy  mylić różne uczucia z działaniem Ducha Świętego. Aby móc rozpoznać Boga, jaki on jest w rzeczywistości, potrzebujemy jeszcze szczególnego objawienia Jego woli.
(Iz 45,15), (1 J 4,1)


 

8. W jaki sposób Bóg objawił się człowiekowi jasno i wyraźnie?

Bóg objawił się jasno i wyraźnie przez swoje Słowo, przede wszystkim w swoim Synu Jezusie Chrystusie.
(Iz 1,2), (1 Tes 2,13), (Hbr 1,1-2), (Mk 9,7), (J 1,14), (J 3,16), (J 14,9).

9. Czy wiemy więcej o naszym niebiańskim Ojcu przez objawienie Boże w Jezusie Chrystusie?

Tak. Wiemy, że Bóg jest świętą, wieczną, doskonałą miłością.
 (J 1,18), (1 J 4,16).

10. Dlaczego Bóg nazywany jest także Trójjedynym Bogiem?

Pan Bóg nazywany jest Trójjedynym Bogiem, ponieważ objawił się jako jeden Bóg w trzech  Osobach.

11. Jakie to są osoby?                                                                                                           W Bogu istnieją trzy osoby: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
 (Mt 3,16-17), (Mt 28,19), (1 Kor 13,13).

12. Jak nazywa się ta tajemnica?                                                                                              Tajemnicą Trójcy Świętej.

13. Co należy rozumieć pod słowem: tajemnica?                                                        
Prawdę, której rozum ludzki pojąć nie jest zdolny, a z którą Pan Bóg stopniowo nas zaznajamia.

 

II. BÓG, NASZ STWORZYCIEL I PAN

 1. 1.                Dlaczego nazywamy Boga Stworzycielem wszystkich rzeczy?

Boga nazywamy Stworzycielem wszystkich rzeczy, ponieważ On  przez swoje wszechmocne Słowo stworzył cały świat: widzialny i niewidzialny.

 (Gen 1,1), (Hbr 11,3), (Gen 1,31),  (Ps 33,9)

 1. 2.     W jakich atrybutach Bożych ukazana jest niezmienna wyższość Stwórcy nad stworzeniem?                                                                                                                Wyższość Stwórcy nad stworzeniem ukazana jest w tym , że Bóg jest wieczny, wszechobecny, wszechwiedzący i wszechmocny.

(Ps 90,2), (Jr 23,24), (Ps 139,4), (Gen 18,14), Mt 19,26, (Hi 12,13)

3. Dlaczego Bóg stworzył wszystkie rzeczy                                                                          
Dla swego własnego upodobania, aby okazać swoją chwałę i uszczęśliwić swoje stworzenia. 

4. Czego możemy nauczyć się z faktu, że wszystko zostało przez Boga stworzone?

Możemy radować się z Bożego stworzenia, a także z tego, że nasze życie zawdzięczamy

Jego dobroci, dlatego powinniśmy być Jemu posłuszni.
(1 Tm 4,4), (Ps 139,14), (1 Kor 6,20)

5. Czy Bóg dał człowiekowi szczególne miejsce wśród stworzeń?                                     
Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo oraz polecił mu panować nad ziemią.

(Gen 1,27), (Ps 8,5-10)

5. Kto oprócz człowieka należy do najwyższych stworzeń Bożych?                                   
 Do najwyższych stworzeń Bożych należą także aniołowie – niebiańskie duchy, służące Bogu.


        (Ps 103,20), (Ps 34,8), (Iz 6,1-2), (Ap 5,11-12).

6. Co to jest opatrzność Boża?                                                                                 
Opatrzność Boża jest to opieka Boga nad wszystkimi stworzeniami, Jego troska o wszystkie ich potrzeby, i Jego czuwanie nad wszystkimi ich uczynkami.


       (Dz 17,28), (Hbr 1,3), (Neh 9,6), (Ps 103,19), (Mt 6,26), (Prz 16,9), (1 Tm 6, 15).

7. Czego oczekuje Bóg jako nasz Ojciec, Stwórca i Pan?                                                 
Bóg oczekuje od nas, że będziemy Go z całego serca miłowali, ufali Mu, byli wdzięcznymi i posłusznymi.

 (Dt 10,12), (Mt 22,37-39), (Ps 23,3), (Ps 118,1), (Ps 100,2), (Mi 6,8).

8. Co obiecuje Bóg, kiedy Mu z całego serca zawierzymy?                                             
  Bóg obiecuje nam błogosławieństwo i życie wieczne.

 (Dt 15,6), (Dt 5,33), (Ps 37,5), (J 12,50), (Dz 16,31), (Ap 2,10).

 

III. GRZECH I JEGO NASTĘPSTWA

 1. 1.     Jak pierwsi ludzie odpłacili Bogu za Jego miłość i opiekę?                              
  Pierwsi ludzie okazali się niewdzięczni, chcieli znaleźć szczęście niezależnie od Boga.

  (Dt 32,6), (Jr 2,13), (Łk 15,11-13).

 2. 2.       Jak nazywamy nieposłuszeństwo wobec Boga?                    
               Nieposłuszeństwo wobec Boga w myślach, słowach i czynach nazywamy grzechem.

   (1 J 3,4), (Rz 14,23), (Jk 4,17).

  3. W jaki sposób zgrzeszyli pierwsi ludzie?

Adam i Ewa posłuchali węża (szatana) i podstępem zostali przez niego zwiedzeni.
 (Gen 2,16-17), (Gen 3,6).

4. Dlaczego Pan Bóg zabronił im jeść owoc z tego drzewa?                                              
Aby przekonać się, czy będą posłuszni.


5. Kim jest szatan?                                                                                                             
 Szatan (diabeł) jest przywódcą upadłych aniołów, który zgrzeszywszy przeciw Bogu jeszcze przed stworzeniem człowieka, został zrzucony z nieba.

(Iz 14,12-15), (1 J 3,8), (1 P 5,8), (Judy 6).

6. Na czym polegało istotne zło, które wynikło przez zjedzenie zakazanego owocu?      

Na nieposłuszeństwie wobec Boga, względem którego, jako ich Stworzyciela, Dobroczyńcy i Pana powinni być całkowicie posłuszni.

7. Jakie były następstwa tego nieposłuszeństwa dla całej ludzkości?                         
Grzech, nieszczęście i śmierć.

(Rz 5,12)

8. Czym ujawnia się ten grzech?                                                                                    
Brakiem poprzedniej cnoty i zdeprawowaniem całej natury człowieka, przez co skłonna jest ona tylko do złego.

 (Ps 51,7), (Rz 3,10), (Rz 5,19).

9. Jak ten grzech jest ogólnie nazywany ?                                                                  
Grzechem pierworodnym, ponieważ od niego pochodzą wszystkie inne grzechy.


10. Na czym polega nieszczęście położenia, w które człowiek popadł?                                        
W konsekwencji cała ludzkość rodzi się w grzechu, podlega nieszczęściom życia doczesnego, śmierci cielesnej i w następstwie potępieniu wiecznemu.

 (Ef 2,3), (Ga 3,10), (Rz 6,23).

11. Czy ludzkość, rodząc się w grzechu, jest już przez to pozbawiona wszelkiej nadziei?                       

Nie, ponieważ przyjście Zbawiciela było przewidziane już od stworzenia świata, i dlatego wszyscy ludzie mogą otrzymać Jego łaskę i Jego Ducha.
 (Gen 3,15) ,(J 1,4-5), (1 P 1,20), (Rz 5,18), (Ap 13,8).

 

IV. JEZUS CHRYSTUS - ODKUPICIEL

    1.     Co to znaczy odkupienie?                                                                            
Odkupienie jest to wyzwolenie ludzkości od klątwy i kary za grzechy przez śmierć Odkupiciela.

    2.     Kto jest Odkupicielem ludzkości                                                                    Odkupicielem ludzkości jest Pan nasz, Jezus Chrystus.
(Mt 20,28), (Ga 3,13), (Ef 1,7), (1 Tes 1,10), (1 P 1,18-21).

   3. Kim jest Jezus Chrystus?                                                                                        
   Jezus Chrystus jest wiecznym Synem Bożym, który stał się człowiekiem; posiada dwie natury w jednej osobie: boską i ludzką.

(J 1,1), (J,1,14), (Flp 2-11).


    4. W jaki sposób Syn Boży przyszedł na świat?
    Jezus narodził się jako człowiek w Betlejem.

 (Łk 2,4-7), (Ga 4,4), (Hbr 4,15).

5. Do jakiego narodu należał Jezus jako człowiek ?                                                   
Jezus należał do narodu izraelskiego, z którym Bóg zawarł przed wiekami przymierze i który oczekiwał Mesjasza.

 (J 4,21-22),  (Rz 9,4.5).

6. Dlaczego Syn Boży stał się człowiekiem?                                                                  
 Syn Boży stał się człowiekiem, aby nauczyć nas Bożych zasad i prawd, zostawić nam wzór doskonałej świętości, a nade wszystko oddać za nas Swoje życie, celem naszego odkupienia.

 (J 15,15), (1 P 2,21), (J 4,34), (Hbr 1,1-2), (J 6,38), (J 1,14.17-18), (1 Tm 2,5).

7. Czy Odkupiciel oddał Swoje życie za wszystkich ludzi ?                                         Tak. Jezus Chrystus umarł na krzyżu za wszystkich ludzi.

 (1 Tm 2,6), (J,14-16),  (Tyt 2,11-14).

 

V. PONIŻENIE I WYWYŻSZENIE CHRYSTUSA

 1. 1.     Jaki był przebieg historii Chrystusa jako Odkupiciela?

Chrystus najpierw upokorzył się Sam, a potem był wywyższony w chwale.
 (Flp 2,5-10), (Łk 24,26-27),  (Hbr 5,7-10).

2. Co było poniżeniem Chrystusa?                                                                           
To, że Chrystus stał się człowiekiem i żył w ubóstwie, cierpiał i był poniżany.

 (Iz 53,3), (Mt 20,28), (Hbr 2,18), (Hbr 12,3).

3. Czy Odkupiciel znosił jeszcze inne poniżenia?                                                   Tak, Chrystus był jeszcze „kuszony przez diabła” (Mt 4,1), chociaż był Synem Bożym i nie popełnił grzechu.


4. Jaka z tego wypływa nauka dla nas?                                                               Pokusa nie jest sama w sobie grzechem i zawsze możemy mieć pomoc w Zbawicielu, gdy jesteśmy kuszeni.
 (Hbr 4,15).

5. Co było największym poniżeniem Chrystusa ?                                                              Największym poniżeniem Chrystusa była Jego męczeńska śmierć na krzyżu.

 (Łk 22,37), (Łk 22,52), (Ga 3,13), (Hbr 12,2).

6. Czy to ostatnie poniżenie było konieczne ?                                                          Tak, ponieważ trzeba było wypełnić wolę Boga, która była objawiona w proroctwach Pisma Świętego.

 (J 10,17-18), (Mt 16,21), Mk 14,49).

7. Czy istnieje jeszcze inny powód, dla którego było to konieczne ?

Męka i śmierć Jezusa były konieczne jako zadośćuczynienie za grzech człowieka.
 (1 J 2,2), (Iz 53,5), (J 1,29-31).

8. Co rozumiemy przez mękę i zadośćuczynienie?                                         Rozumiemy to, że śmierć Jezusa była dla nas tak drogocenna, że dla miłości okazanej przez nią, Bóg, sędzia sprawiedliwy, może nam przebaczyć nasze grzechy i przywrócić nas znowu do Swej łaski.

 (1 P 1,18-19), (1 P 3, 18), (1 J 1,9), (Rz 3,23-26).

9. Jaka nauka wypływa dla nas ze śmierci Chrystusa?
Widzimy tu wielkie zło grzechu i nieskażoną świętość Boga, który nie może tolerować grzechu.

 (1Kor 5,21), (Ga 3,13-14).

10. Czy to już wszystko?                                                                                       Oprócz tego, widzimy, że Bóg jest miłością, i tylko ta miłość Boga do nas, skłoniła Go do zesłania nam Zbawiciela.
(J 3,16), (1J 3, 7 -10).

11. Czy śmierć Chrystusa dowodzi sprawiedliwości i miłości Boga?                    Tak, krzyż w najcudowniejszy sposób wskazuje nam drogę do Boga, brzydzącego się grzechem oraz miłość Boga do grzesznika.
(Iz 53,10), (Rz 3,23-26), (Ef 2, 4-9).

12. O czym jeszcze powinniśmy pamiętać?                                                                
O tym, że jesteśmy także wiecznymi dłużnikami Odkupiciela, który z miłości do nas poświęcił Swoje życie.

 (Mt 20,28), (J 15,13), (Ga 2,20).

13. Co należy rozumieć przez wywyższenie Chrystusa?                               Zaszczyt, jakiego doznał Chrystus z powodu swego posłuszeństwa aż do śmierci.
 (Flp 2,13)

14. W czym uwidocznione jest wywyższenie Chrystusa?                              Zbawiciel zwyciężył śmierć; trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa; zesłał Ducha Świętego; siedzi po prawicy Boga Ojca i stosownie do danego apostołom przyrzeczenia, przyjdzie powtórnie sądzić żywych i umarłych .
 (J 14,1-3), (J 5,28-29), (Dz 17,31).

15. W jaki sposób Chrystus jest wywyższony przez Swoje Zmartwychwstanie?

Zmartwychwstanie Jezusa dowodzi, że był On istotnie Synem Bożym, że zwyciężył śmierć, i że cierpiał za grzechy świata.
(Mt 28,18), (Rz 4,25), (Dz 13,32-33).


16. W jaki sposób Chrystus jest wywyższony przez Swoje Wniebowstąpienie?
Został wzięty do nieba, aby tam otrzymać cześć i chwałę od wszystkich stworzeń, i aby stamtąd zesłać na ziemię dar Ducha Świętego.

 (1 P 1, 21), (Dz 2,33), (1 Tm 6,13-17).

17. Co rozumiemy przez to, że Jezus siedzi po prawicy Boga Ojca?                  Rozumiemy całą władzę daną Jezusowi w niebie i na ziemi.
 (Ps 110,1), (Ef 1,19-23), (Dz 10,42).

 

VI. O ZBAWIENIU PRZEZ EWANGELIĘ

 1.     Co to jest Ewangelia?

Ewangelia to dobra nowina o naszym zbawieniu przez Jezusa Chrystusa.

2. Czym jest Ewangelia?                                                                                           
Jest to opis w Nowym Testamencie przyjścia Jezusa Chrystusa na ten świat, Jego nauki, życia, cudów, męki, śmierci, zmartwychwstania i Jego wniebowstąpienia.

 (Dz 1, 1-3).

3. Co Ewangelia nam nakazuje?                                                                     Ewangelia zawiera wezwanie Boga do wszystkich ludzi, na całym świecie, aby pokutowali za grzechy i wierzyli w Chrystusa.
 (Mk 1,14-15), (Dz 17,30), (1 J 3,23).

4. Co Ewangelia nam przyrzeka?                                                                   Ewangelia przyrzeka nam Boże przebaczenie, uświęcenie i zbawienie od wiecznego potępienia do wiecznej chwały, dla tych wszystkich, którzy stosownie do nakazu Boga żałują za grzechy i wierzą w Syna Jego.


5. Kto pierwszy głosił Ewangelię?                                                                       Apostołowie, których Pan Jezus powołał, aby dali świadectwo, tak Żydom jak i poganom, o Jego zmartwychwstaniu.
 (Dz 1,22), (Dz 2, 32-33),  (Dz 10,37-43).

6. Jakie polecenie Zbawiciel dał swoim uczniom, zanim wstąpił do nieba?                         
Jezus Chrystus powiedział im: „Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.” (Mt 28,18-20)

 

VII. SKRUCHA I WIARA

 1. 1.     Co to jest skrucha?                                                                                                                                  Jest to prawdziwy żal za grzechy, połączony z głębokim postanowieniem zerwania z grzechem.
                                                                                                                                             (Ez 18,30), (Łk 3,8), (Dz 2,37).

   2. Czy możemy sami wzbudzić w sobie skruchę?                                                                               
  Nie, jest to łaska Ducha Świętego, która pozwala grzesznikowi poznać i odczuć, że jest grzesznikiem.

   (Dz 5,31), (Dz 11,18), (J 16,8), (2 Kor 7,9), (2 Tm 2,25).

  3. Co należy nam czynić, żałując za grzechy?                                                                       
  Należy myśleć o swoich przewinieniach, wyznać swoje grzechy i swoją słabość przed Bogiem, i starać się zmienić swoje życie przy pomocy Ducha Świętego.

   (Ps 51,3), (Ps 119,59), (Iz 1,16-17), (Mk 1,5).

  4. Co jest nawrócenie?                                                                                                                           Jest to powrót do Boga w skrusze i w wierze.

   (Mt 18,3), (Dz 3,26), (Dz 11,21), (Dz 26,15-18), (1 Tes 1,9).

  5. Co to jest w ogóle wiara ?
  Jest to wewnętrzne przekonanie człowieka, przeświadczenie o istnieniu rzeczy niewidzialnych.
   (2 Kor 4,18), (2 Kor 5,2), (Hbr 11,1-6).

  6. Co to jest wiara w Jezusa Chrystusa?                                                                                         Jest to łaska zbawienna, przez którą przebywamy z Chrystusem, wierzymy w Niego, aby osiągnąć zbawienie. Wiara ta opiera się na zaufaniu i posłuszeństwie.

   (J 1,12), (Dz 16,29-31), (Ga 2,20), (Flp 3,4-9).

 

VIII. OSOBISTE ZBAWIENIE

 1. 1.     Czym jest zbawienie?                                                                                                           Zbawienie jest uwolnieniem z niewoli grzechu i jego następstw.
   (Mt 1,21).

  2. Jakie są główne dobrodziejstwa zbawienia?                                                            Przebaczenie grzechów, odrodzenie i uświęcenie.


  3. Co to jest przebaczenie czyli odpuszczenie grzechów?

Jeżeli grzesznik szczerze żałuje i wierzy w Chrystusa, wówczas otrzymuje łaskę zupełnego odpuszczenia swoich win.
 (Ef 1,7), (Rz 8,1), (Dz 10,43).

4. Dlaczego przebaczenie jest nazywane czasami usprawiedliwieniem?                                         
Dlatego, że grzesznik rozgrzeszony jest zarazem usprawiedliwiony.

 (Rz 3,28), (Dz 13,38-39).


5. Czy ten, który jest uznany za sprawiedliwego, jest nim istotnie?                                        
Jest on sprawiedliwy za sprawą Ducha Świętego, który mu pomaga w sprawiedliwym postępowaniu.

 (Dz 8,4), (Tyt 3,5), (1 J 3,7).

6. Jak Pismo Święte opisuje dzieci Boże?                                                                                
Jako odrodzone dzieci Boże należące do Bożej rodziny.

 (J 1,12-13), (1 J 3,1-2), (Ga 4,5-6),  (1 P 1,3).

Co to jest Boża adopcja?

Jest to akt łaski, obdarzający wierzących imieniem i przywilejami Synów Bożych.
(Rz 8,14-15), (Ga 4,4-5).

Jakie są przywileje synostwa ?
Wolność nazywania Boga Ojcem, wewnętrzne przeświadczenie, że jesteśmy Jego dziećmi i prawo do dziedzictwa chrześcijańskiego.

(Ga 4, 6-7), (Rz 8,17).

Co to jest odrodzenie?
Jest to praca Boga w duszy człowieka, który za sprawą Ducha Świętego rozpoczyna odtąd nowe życie w Jezusie Chrystusie.

 (Mt 12,33), (2 Kor 5,17), (2 P 1,4), (1 J 5,11).

W jaki sposób objawia się odrodzenie?
Rozpoczęciem nowego życia w łasce i znajomości Chrystusa oraz wyrabianiem w sobie wewnętrznej doskonałości, objawiającej się w życiu codziennym.

 

IX. UŚWIĘCENIE

 1. 1.     Co to jest uświęcenie?                                                                                                                       Jest to dzieło łaski Bożej, która oczyszcza człowieka od grzechu i poświęca go Bogu..

  2. Kiedy zaczyna się uświęcenie?

Od chwili, gdy przez wiarę w Jezusa Chrystusa otrzymujemy przebaczenie grzechów i nowe życie w Nim.

3. Co to jest zupełne uświęcenie?                                                                                              Jest to stan serca oczyszczonego ze wszelkich nieprawości. Wtedy miłujemy Boga z całej naszej duszy, umysłu i sił naszych, a bliźniego naszego jak siebie samego.(second blessing-drugie błogosławieństwo zwane również chrztem lub napełnieniem Duchem Świętym, któremu może towarzyszyć zjawisko glossolalii-mówienia innymi językamy oraz inne Dary Ducha Św. przyp. J. Bator).
(1 Tes 5,23),  (1 J 3,3), (Mk 12,30-31)

4. W jaki sposób wierzący utrzymuje się w tym stanie?                                                      Mocą Ducha Świętego, daną przez Jezusa Chrystusa, jako odpowiedź na gorliwą modlitwę.
(1 Ptr 3-5), (Ef 6,10-18), (Jud 20-21).


5. Czy można utracić te błogosławieństwa?                                                                             
Tak, można zachwiać się w wierze i czuwaniu, można zaniedbać się w obowiązkach względem Boga i ludzi i przez to utracić te błogosławieństwa.

 (Ga 4,5-6), (1 P 1,3), (Hbr 10,38), (J 15,6), (1 Kor 9,26-27).

6. Jakie dobrodziejstwa spływają na wierzących po śmierci?                                                    
Dusze ich stają przed obliczem Pańskim, podczas gdy ciała pozostają w grobach aż do czasu zmartwychwstania.

 (Flp 1,23), (1 Tes 4,14), (J 5,28-29), (2 Kor 5,8).

7. Jakie dobrodziejstwa spłyną na wierzących przy zmartwychwstaniu?                                        
Zabierze ich Pan do chwały swojej, gdzie będą z Nim przez całą wieczność.

(Mt 10,32),  (1 Tes 4,16-17), (Hbr 9,28).

 

X.  MODLITWA

 1. 1.     Co to jest modlitwa?                                                                                                                  Modlitwa jest to rozmowa z Bogiem.
   (Ps.19,5).

  2. Czym może być modlitwa?                                                                                                    Modlitwa może być wyznaniem grzechów, prośbą, dziękczynieniem czy też uwielbieniem.

  (Ps 32,5), (Ps. 50,15), (Ps. 92,2), Ps. 95,6), (Ps. 103,1-2), (Kol 4,3).

  3. Jaką obietnicę dał Zbawiciel modlącym się?                                                                                Pan Jezus obiecał, że nasze modlitwy zostaną wysłuchane, jeśli będziemy modlić się z wiarą w Jego imieniu.

  (Mt 7,7), (J 16,23-24), (Jk 1,6).

  4. Co to znaczy modlić się w imieniu Jezusa Chrystusa?                                                       Modlić się w imieniu Jezusa Chrystusa, oznacza modlić się z wiarą według Jego woli w przeświadczeniu, że dla jego zasług będziemy wysłuchani.
  (J 15,7), (Hbr 7,24-25),(1 Tm 2,5).

  5. Kiedy nasze modlitwy nie zostaną wysłuchane?                                                    
  Nasze modlitwy nie zostaną wysłuchane, jeśli nie przebaczymy bliźnim, a także jeśli będą egoistyczne.

   (Mk 11,25-26), (Jk 4,2c-3).

  6. Jaką modlitwą Jezus nakazał modlić się swoim uczniom?                                                                              
  Pan Jezus nakazał modlić się modlitwą, którą nazywamy Modlitwą Pańską (Ojcze nasz).

  (Łk 11,1-2)


     7. Jak brzmi Modlitwa Pańska?                                                                                           Modlitwa Pańska brzmi następująco:
(Łk 11,1-4)

8. Jaka jest pierwsza i największa prośba, o której wypełnienie powinniśmy się modlić?                                                                                                                            Powinniśmy modlić się o to, aby nasz niebiański Ojciec wszędzie był czczony i Jego wola działa się na ziemi jak w niebie.
(Mt 6,33), (Mt 26,39)

9. Kto pomaga nam modlić się w sposób podobający się Bogu?                                                Duch Święty pomaga nam modlić się w sposób podobający się Bogu, wkłada nam właściwe prośby w serca i chroni nas przed obłudą i wielomównością. Daje także wytrwałość.
(J 4,23), (Rz 8,26), (Mt 6,5.7), (Rz 12,12).

10. Kiedy powinniśmy się modlić?                                                                                                
Pismo Św. wzywa nas do nieustannej modlitwy. Każdy czas jest dobry na rozmowę z Bogiem.

(1 Tes 5,17), (Ps. 5,4), (Dn 6,11).

11. Jakiego rodzaju modlitw, oprócz prywatnych, obiecał wysłuchać Bóg?

Pan Bóg obiecuje wysłuchać również modlitwy wspólnotowej (Kościoła).
(Mt 18,19-20)

 

XI. O DUCHU ŚWIĘTYM

 1. 1.     Kim jest Duch Święty?                                                                                                                   Jest to trzecia Osoba Trójcy Św., w jedności z Bogiem Ojcem i Synem
   (Mt 3,16-19), (2 Kor 13,13).

  2. Czy często w Biblii mówi się o Duchu Świętym?
  Tak, często, a szczególnie w Nowym Testamencie.


  3. W jaki sposób wyraża się Pismo Święte o Duchu Bożym?                                                   
  Jako o Tym, który osobiście działa a także o wpływie lub darze, od Boga pochodzącym..

  (J 16,7-13), (Dz 2,1-4), (Dz 13,4), (Dz 19,6), (1 Kor 12,3-11).

  4. W jaki sposób działa Duch Święty?                                                                                             W stworzeniu świata, jako opatrzność Boża i w dziele zbawienia ludzkości.


  5. W którym miejscu Pisma Świętego jest mowa o działalności Ducha Świętego w stworzeniu świata?
  (Gen 1,1-2), (Ps 104,30), (Hi 33,4).6. Jaki był stosunek Ducha Świętego do Osoby Jezusa Chrystusa?                                                 
Duch Święty sprawił, że Jezus został poczęty bez grzechu, i otrzymał mądrość i łaskę dla dzieła odkupienia.

 (Łk 1,30-35), (Łk 2,52), (Iz 61,1), (J 1,33-34), (J 3,34), (Dz 10,37-38).

7. Jaki jest udział Ducha Świętego w natchnieniu Pisma Świętego?                                                
Duch Święty natchnął autorów Biblii tak, że dokładnie zrozumieli i zapisali prawdę Bożą.

 (2 P 1,21), (2 Tm 3,16), (Dz 4,25), (Dz 28,25-27).

8.
Jak działa Duch Święty w Kościele?                                                                                      
Duch Święty powołuje ludzi do głoszenia Słowa Bożego i udzielania Sakramentów; nadaje ich wymowie siłę przekonywującą, celem nawracania grzeszników i wzmacniania wiernych i jest obecny we wszystkich modlitwach.

 (1 Tes 1,5),  (J 16,7), (Dz 13,2-4), (Dz 6,8-10), (1 P 1,12).

9. Jaki jest wpływ Ducha Świętego na wszystkich wierzących?                                                       
Duch Święty oświeca ich umysły, ku zrozumieniu Pisma Świętego, daje im duchową świadomość, że są dziećmi Bożymi; wspiera w modlitwach; oczyszcza z grzechu, napełniając ich serca miłością doskonałą i wszelką łaską.


10. Gdzie jest mowa w Biblii o świadectwie Ducha Świętego w nas?                                         „Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy.” (Rz 8,16)
„A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze!” (Ga 4,6)
„A kto przestrzega przykazań jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim, i po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka.” (1 J 3,24)

11. W jaki sposób Duch Święty pomaga nam w modlitwach?                                                                
Daje nam natchnienie o co mamy się modlić.

(Rz 8,26), (Jud 1,20).

12. Skąd wiemy , że Duch Święty uczy nas zrozumienia Pisma Świętego?                                    
Z nauczania Pana Jezusa i apostołów.

 (J 16,13-14), (1 Kor 2,14), (1 J 2,20).

13. Gdzie jest napisane, że Duch Święty uświęca serce i życie?                                           
Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu.” (Ga 5,22-23)

„My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca, i przez wiarę w prawdę.” (2 Tes 2,13)

14. W jaki sposób możemy otrzymać pomoc Ducha Świętego?                                                                     
Modląc się w imieniu Pana Jezusa Chrystusa.

 (Łk 11,13), (J 16,23),  (Dz 2,32-33), (Flp 1,19).

 

XII. POSŁUSZEŃSTWO BOZYM PRZYKAZANIOM

 1. 1.     Co daje nam Bóg w odrodzeniu jako siłę do nowego życia?                                                       
  Pan Bóg daje nam swojego Świętego Ducha, który przez Chrystusa w nas żyje.

  (Rz 8,14),  (1 Kor 3,16), (Ga 2,20).

 2. 2.     W czym musi przejawiać się nowe życie z Bogiem?                                                      
  Nowe życie musi przejawiać się w tym, że przezwyciężamy świat i grzech oraz przestrzegamy Bożych przykazań.

   (Ga 5,25), (1 J 5,4), (Rz 8,2), (1 J 2,4).

  3. Jakie są podstawowe przykazania, które Bóg dał swojemu ludowi?                     
  Podstawowymi przykazaniami jest dziesięcioro przykazań (dekalog), które Bóg dał ludowi izraelskiemu przez Mojżesza. W nich wyraźnie ukazane jest, co jesteśmy winni Bogu i naszym bliźnim.


  4. Gdzie znajdujemy zapis dziesięciu przykazań?

Dekalog jest zapisany w dwóch miejscach: w Drugiej Księdze Mojżeszowej 20,2-17 oraz w Piątej Księdze Mojżeszowej 5,6-18.

5. Jak brzmi 10 przykazań?                                                                                                                10 przykazań brzmi następująco:

„Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
I. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.
II. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.
III. Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego.
IV. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go.
V. Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.
VI. Nie zabijaj.
VII. Nie cudzołóż.
VIII. Nie kradnij.
IX. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
X. Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.” (2 M 20,2-17)

6. W jakich przykazań streszczają się wszystkie przykazania Boże?                                  
Wszystkie Boże przykazania zawierają się w 2 przykazaniach: miłości Boga i bliźniego.

„A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy.” (Mt 22,37-40)
„Miłość bliźniemu złego nie wyrządza; wypełnieniem więc zakonu jest miłość.” (Rz 13,10)

7. Kiedy człowiek kocha Boga z całego serca ?                                                                                     
Człowiek kocha Boga z całego serca wtedy, kiedy Bóg zajmuje pierwsze miejsce w jego życiu.

(Ps 73,25-26),  (Mt 19,16 -22), (Mt 6,33), (1 J 4,17-18).

8. W jakim sensie powinniśmy sami siebie kochać?                                                    Powinniśmy szczerze troszczyć się o zbawienie naszej duszy, walczyć z grzechem w swoim życiu, czynić dobro, służyć Bogu jak najlepiej potrafimy.

 (1 Kor 9,27),  (1 P 3,10-11), (Rz 12,1),  (2 Tm 1,6).

9. Kto jest naszym bliźnim?                                                                                                 
Naszym bliźnim jest każdy człowiek, zwłaszcza potrzebujący pomocy.

 (Łk 10,30-37 )

10. W jaki sposób powinniśmy okazywać miłość naszym bliźnim?                               Powinniśmy wczuć się w ich położenie i postępować, mając ich dobro na uwadze.
 (Mt 7,12), (1 J 3,17-18), (1 Kor 9,19).

11. Czy wystarczy miłować tych, którzy są z nami zaprzyjaźnieni?                                       Nie, powinniśmy miłować także tych, którzy są nam niechętni. Pan Jezus nakazuje miłować nawet nieprzyjaciół.
(Łk 6, 32-34), (Mt 5,44-45), (Rz 12,21).

12. Dlaczego Bóg oczekuje od nas bezwarunkowej miłości?                                                Ponieważ Bóg sam jest miłością, dlatego oczekuje od nas czynów miłości.

 (Mt 5 ,48), (Łk 6,35-36), (1 J 4,8).

13. Kto ukazał nam bezwarunkową miłość, której Bóg od nas oczekuje?                  Bezwarunkową miłość w sposób doskonały zobaczyliśmy w Jezusie Chrystusie. Dlatego jest On dla nas przykładem, jak powinniśmy postępować.
 (J 13,34), (1 J 3,16), (J 12,26)., (Mt 11,29-30).

14. Dlaczego tak trudno naśladować Jezusa?                                                                              Nikt nie może naśladować Jezusa bez zerwania ze światem, doświadczenia jego nienawiści i zaparcia się samego siebie. To prowadzi uczniów Jezusa do walki i znoszenia cierpienia, jednak w społeczności z Nim.


 (Mt 7,14), (Mt 16,24-25), (2 Tm 2,3), (1 P 4,13).

15. Czy możemy osiągnąć doskonałość przestrzegając Bożych przykazań?               Przestrzegając Bożych przykazań nie osiągniemy sami z siebie doskonałości. Jednak im bliżej będziemy w społeczności z Jezusem, tym jaśniej poznamy nasze grzechy, naszą niemoc i dystans, który oddziela nas od celu.

 (1 J 1,8), (Flp 3,12).

16. Po co nam świadomość własnej niedoskonałości?                                                                     Po to, abyśmy na Bogu polegali, u Niego znajdowali pociechę a także moc do uświęcenia.
 (Jr 17,14), (1 Tes 5,23-24), (1 J 1,9), (Flp 1,6), (Hbr 13,20-21)

 

XIII. JEZUS CHRYSTUS I CHRZEŚCIJAŃSTWO

 1. 1.     Co należy rozumieć pod słowem religia?                                                                                          Nasz całkowity obowiązek względem Boga, naszego Stwórcy.

  2. Jak można podzielić ten obowiązek?                                                                                         
  Na dwie części: w co mamy wierzyć i co mamy czynić.


  3. Kto jest największym nauczycielem religii?                                                                                        
  Jezus Chrystus, Syn Boży, Nasz Odkupiciel.


  4. Jak nazywamy Jego religię?

Chrześcijaństwem.

5. Czy istnieją jeszcze inne religie?                                                                                           
Tak, ale jest tylko jeden Boski Nauczyciel i religia od niego pochodząca.

 (1 Kor 8,5-6), (Ef 4,4-6).

6. W jaki sposób Jezus Chrystus udowodnił, że jest Nauczycielem, przysłanym od Boga?
Przez znaki i cuda, które mogły być uczynione tylko mocą Bożą.
 (Dz 2,22)

7. W jaki jeszcze inny sposób Jezus udowodnił to?                                                               Swoją niebiańska mądrością, powagą i wdzięcznością Swej nauki.
 (Łk 4,22), (J 7,46),  (Łk 24,32),  (Mk 1,22).

8. Jaki był ostatni i największy dowód?                                                                   Zmartwychwstanie Jezusa, które Sam przepowiadał.

(J 2, 18-22),  (Dz 2,32), (Mt 16,21).(1 Kor 15,14.20).


9. Czy wszyscy wyznawcy wiary chrześcijańskiej posiadają wewnętrzne przekonanie, że Chrystus pochodzi od Boga?                                                                  Posiadają zgodnie ze swoją wiarą świadectwo i owoc Ducha Świętego w swoich sercach.
 (J 14,20), (1 J 4,13), (Ga 5,22-23), (J 7,17), (Dz 5,32).

10. Co Jezus Chrystus mówi o tych, którzy Go nie uznają?                                                  
 Pan Jezus mówi, że powinni uwierzyć w Niego. To się może stać, gdy w pokorze i cierpliwości usłuchają Jego słów.

 (J 8,46-47), (J 10,25-27), (J 3,19), (1 J 4,4-8).

11. W jaki sposób Pan Jezus ostrzega ich?                                                                       Zbawiciel mówi, że słowo Jego potępi ich w dniu ostatecznym.

 (J 12,44-50)

12. Jakie błogosławieństwo obiecuje Jezus wierzącym w Niego?                                            
To błogosławieństwo zawiera się w słowach, które Odkupiciel wyrzekł do apostołów: Piotra i Tomasza.

 (Mt 16,13-17), (J 20,26-29).

 

XIV. PISMO ŚWIĘTE

 1. 1.     W jaki sposób Jezus Chrystus wykłada nam swoją religię?                                                               
  Swoim Słowem i Duchem.


  2. Co jest jego Słowem?                                                                                                                        Jego Słowem jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (Biblia), stanowiące święte księgi wiary chrześcijańskiej.

  3. Ile ksiąg zawiera Biblia?                                                                                                                          Biblia zawiera 66 ksiąg.

  4. Na jakie części się dzieli?                                                                                                  Pismo Święte dzieli się na Stary Testament (39 ksiąg) i Nowy Testament (27 ksiąg).

  5. W jakich językach została napisana Biblia?                                                                           
  Stary Testament został napisany w języku hebrajskim, a Nowy w języku greckim.


  6. W jaki sposób Stary Testament zapowiada nam Chrystusa?

Przez wielu świętych mężów, którzy prorokowali przyjście Chrystusa oraz przepowiadali Jego działalność, naukę i śmierć.

 (1 P 1,10-11).


7. W jaki sposób Jezus Chrystus wyraża się o księgach Starego Testamentu?                  
Jezus Chrystus nazywa je Pismem Świętym, mówiąc, że daje ono świadectwo o Nim.

 (Łk 24,44-45), (J 10, 34-35), (J 5, 39), (Mt 5,17-18).

8. Czy to jest jedyny powód, dla którego mamy wierzyć w Stary Testament?                              
Jest jeszcze wiele innych, ale ten jest najgłówniejszy. Jezus Chrystus szanował Stary Testament, więc i my musimy go szanować i uznać za Słowo Boże.


9. W jaki sposób Nowy Testament wykłada nam religię Jezusa Chrystusa?                            
Nowy Testament zawiera historię życia i śmierci Jezusa, treść Jego nauki głoszonej podczas Jego pobytu między ludźmi oraz zadanie, przekazane apostołom po Jego wniebowstąpieniu.


10. W jaki sposób Jezus przez Ducha Świętego naucza nas?                                                
  Całe Pismo Święte jest napisane pod natchnieniem Ducha Świętego, a ten, który je natchnął, ukaże znaczenie jego tym, którzy Go pokornie o to proszą.


11. Co należy rozumieć przez „natchnienie Ducha Świętego”?                                          
Należy rozumieć, że Duch Święty pobudził umysły świętych mężów i pouczył ich, jak mają pisać.


12. Co dowodzi, że Stary Testament jest napisany pod natchnieniem Ducha Świętego?                                                                                                                                     Dowodzą tego słowa Jezusa Chrystusa i Jego apostołów.
 (2 P 1,21), (2 Tm 3,16), (Hbr 10,15-17).

13. Co dowodzi, że Nowy Testament jest napisany pod natchnieniem Ducha Świętego?                                                                                                                             Zbawiciel powiedział uczniom swoim, że powinni dać świadectwo o Nim, obiecując, iż Duch Święty pomoże im do zapamiętania Jego życia i dzieła, i pouczy ich o rzeczach, które maja nadejść.
 (J 15,26-27), (J 14,26).

14. Co jeszcze dowodzi, że Biblia jest Księgą natchnioną?                                                                  Jej cudowna i niebiańska moc jaką ma nad sercem ludzkim.

 (Hbr 4,12-13)

15. Jak zatem mamy zapatrywać się na Pismo Święte?                                                               
Jak na prawdziwe Słowo Boże i na zupełnie pewną i wystarczającą regułę wiary i praktyk.

(Ps 119,105), (2 P 1,21), (Rz 15,4).

16. Dlaczego po modlitwie, wytrwałej nauce i czytaniu ciągle napotykamy trudności w Biblii?                                                                                                                       Dlatego, że nie możemy spodziewać się ogarnięcia rozumem wszystkich rzeczy na tym świecie ani też zupełnego zrozumienia tego, co zostało stworzone.

 (1 Kor 13,12-13)

 

XVI. APOSTOLSKIE WYZNANIE WIARY

 1. 1.     Co to jest Apostolskie Wyznanie Wiary?                                                                                      
  Jest to formuła zawierająca krótki zbiór tego, w co powinniśmy wierzyć.


  2. Jak brzmi Apostolskie Wyznanie Wiary?                                                                            Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jednorodzonego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł; trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie (społeczność świętych), grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

  3. Dlaczego to Wyznanie Wiary nazywa się Apostolskim?                                                   Ponieważ zawiera w sobie istotę nauczania Apostołów.
   (1 Kor 15,1-4), (Dz 2,32-33), (1 J 1,3).

  4. Jak powstało Apostolskie Wyznanie Wiary?                                                                  
  Powstało przez rozwinięcie formuły używanej przy chrzcie.


  5. W jaki sposób Apostolskie Wyznanie Wiary jest rozwinięciem tej formuły?                          
  Chrzest odbywa się „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Zaś w pierwszej części Apostolskiego Wyznania Wiary jest mowa o Bogu Ojcu, który nas stworzył; w drugiej – o Synu, który nas odkupił; w trzeciej – o Duchu Świętym, który uświęca Kościół, dając nam pewność przebaczenia grzechów i przysposabiając nas do żywota wiecznego.

  (Mt 28,18-20), (Dz 8,35-37).

  6. Czy możemy mieć nadzieję, że Duch Święty pouczy nas o tym wszystkim?                              
    Tak, ponieważ Zbawiciel Jezus Chrystus przyrzekł nam:

 (J 16,13), (1 Kor 2,14),  (1 J 2,20).

 

XVII. CHRZEŚCIJAŃSKA NADZIEJA

 1. 1.     Jak długo Jezus Chrystus pozostanie dla nas niewidzialny?                                                 
  Jezus Chrystus pozostanie dla nas niewidzialny do dnia swojego powtórnego przyjścia w chwale.

   (Dz 1,9-11), (Dz 3,21).


 

 1. 2.      Dlaczego wierzymy w Jego powtórne przyjście?                                                               Wierzymy dlatego, że Zbawiciel nam to obiecał.
   (Mk 14,62), (Ap 22,20).

  3. Po co Pan Jezus powtórnie przyjdzie?                                                                                      Pan Jezus przyjdzie powtórnie po swój Kościół oraz aby sądzić żywych i umarłych.
   (J 14,3), (J 17,24), (Ap 11,15), (Ap 22,12).

  4. Kiedy Jezus przyjdzie powtórnie?                                                                                        Czas powtórnego przyjścia znany jest tylko Bogu Ojcu.

   (Mt 24,32), (Mk 13,28-29), (1 Tes 5,1-4).

  5. Jakie powinno być życie chrześcijanina?                                                                                 Życie chrześcijanina powinno być oczekiwaniem na powrót Jezusa Chrystusa.
   (Mk 13,35-37), (Łk 12,35-36), (1 J 3,2-3), (Łk 21,28).

  6. Czy wszyscy ludzie muszą umrzeć?                                                                                        Tak, wszyscy z wyjątkiem tych, którzy doczekają powtórnego przyjścia Jezusa.

  (Ps 90,10-12)

  7. Czy powinniśmy bać się śmierci?                                                                                        
     Nie, ponieważ Jezus jest naszym Życiem i przez śmierć na krzyżu pokonał śmierć.

   (Hbr 2,14-15), (Flp 1,21), (1 Kor 15,55-57).

  8. Co dzieje się z nami po śmierci?                                                                                                     Jeśli umieramy w wierze w Jezusa Chrystusa, przechodzimy ze śmierci do życia wiecznego z naszym Zbawicielem.

   (Ap 14,13), (Flp 1,23), (Łk 23,42-43).

  9. Czy nasze ciało na zawsze podlega rozkładowi?                                                                 
   Nie, kiedy należymy do Chrystusa, wtedy Zbawiciel przy swoim powtórnym przyjściu wskrzesi nasze ciała i przemieni.

   (1 Kor 15,22-23. 42-43. 51-52), (Flp 3,20-21).

  10. Na czym opiera się nasza nadzieja na zmartwychwstanie w chwale?                               Nasza nadzieja opiera się na Bożej obietnicy i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.
   (1 Tm 6,16),  (J 14,19),  (1 P 1,3), (Rz 6,11).

  11. Na czym polega dziedzictwo, które przypadnie dzieciom Bożym?                                      
   Dzieci Boże będą miały udział w chwale Bożej, będą oglądać Boga i Jemu służyć.

   (Rz 8,16-17),  (1 J 3,2), (Mt 13,43), (Ap 7,15-17),  (Ap 21,1-4), (1 Tes 4,15-18).

  12. Czy tylko dzieci Boże będą mieć udział w przyszłej chwale?                                               Nie, cały obecny świat będzie przemieniony w nowe stworzenie, w którym nie będzie grzechu i jego następstw.

  (Rz 8,18-25), (Iz 65,17), (Ap 21,5).


13. Co jest ostatecznym celem Bożym?                                                                         
  Ostatecznym celem Bożym jest Jego Królestwo, czyli panowanie nad światem.

 (Ap 19,6), (1 Kor 15,25-28), (Ap 5,13).

14. Czy nadzieja nadchodzącego Królestwa Bożego zmniejsza odpowiedzialność o nasze zbawienie i naszych najbliższych?                                                                                          
Nie, Królestwo Boże poprzedza sprawiedliwy sąd. Decyzję o naśladowaniu Jezusa musimy podjąć teraz, gdy trwa jeszcze czas łaski.

 (Flp 2,12), (Rz 2,4-5),  (Łk 13,25), (2 Kor 6,2).

15. Kiedy zostanie rozstrzygnięty wieczny los ludzi?                                                           
Wieczny los ludzi zostanie rozstrzygnięty na Sądzie Ostatecznym.

 (Ap 20,12-13), (J 5,22-23), (Mt 25,31-32), (2 Kor 5,10).

16. Co będzie końcem szatana i jego zwolenników?                                                                 
Końcem szatana i jego zwolenników będzie wieczne potępienie.

 (Mt 25,41), (Mk 9,43-44), (Hbr 12,28-29).

17. Według jakiej miary ludzie zostaną osądzeni?                                                                    
Ludzie zostaną osądzeni według wierności i posłuszeństwu wobec poznanej woli Bożej, stosunku do Jezusa Chrystusa..

 (Łk 12,48), (Hbr 10,26-27), (Mt 25,40.45), (J 3,36).

18. Do czego powinna nas skłonić dobroć i świętość Boga objawiona nam w Ewangelii?                                                                                                                           Dobroć i świętość Boga powinna nas skłonić do zaufania i posłuszeństwa niebiańskiemu Ojcu, który nam w Jezusie Chrystusie daje życie wieczne.
 (J 14,1), (2 Kor 6,1), (1 Tm 6,12).

 

XVIII. KOŚCIÓŁ

 1. 1.     Czym jest Kościół Chrześcijański?                                                                                            Kościół chrześcijański jest Społecznością ludzi, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa i Jemu służą.
  (1 Kor 12,1), (1 J 1,3), (Rz 14,7).

  2. Po czym można poznać, że dany zbór należy do Kościoła Chrystusowego?                                 
  Zbór należy do Kościoła Chrystusowego, jeśli podobnie jak apostołowie i pierwsi chrześcijanie buduje na Chrystusie, zwiastuje Słowo Boże i udziela sakramentów zgodnie z nakazem Zbawiciela.

  (Dz 2,42)

  3. Jak brzmi starokościelne wyznanie wiary Kościoła Chrześcijańskiego?             
  Starokościelne wyznanie wiary brzmi następująco:


„Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jednorodzonego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł; trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen”

4. Kto jest Panem Kościoła?
Panem Kościoła jest tylko Jezus Chrystus, który jest też jedynym fundamentem naszego zbawienia.

(Mk 10,42-43), (2 Kor 4,5), (1 Kor 3, 11), (Flp 2.8-11).

5. Czym jest Kościół według woli jego Pana?                                                                         
Kościół jest ciałem Chrystusowym składającym się z różnych członków.

 (1 Kor 12,27),  (Ef 4, 7.11.12).

6. Czy wszyscy członkowie Kościoła są członkami Ciała Chrystusowego?                                                   
Nie, tylko ci, którzy są w żywej społeczności z Jezusem Chrystusem.

(Kol 2, 18-19), (Mt 22,11-12).

7. Czy możemy odróżnić prawdziwych członków Ciała Chrystusowego od pozornych chrześcijan?                                                                                                              Nie, ostateczny wyrok nad naszymi bliźnimi nie przysługuje nam, lecz Bogu, dlatego nie powinniśmy osądzać innych. Kto jednak jawnie nie po chrześcijańsku naucza lub postępuje i nie zmienia się pomimo braterskich napomnień, nie należy do Kościoła Chrystusowego.
(Mt 13,28-30), (1 Kor 4,5), (2 Tes 3,6), (Tyt 3,9-11).

8. Jakie zadania ma Kościół w świecie?                                                                                 
  Kościół powinien służyć ludziom bezinteresownie podobnie jak Jezus, głosić Ewangelię i popierać wszelkie działania dla dobra społeczeństwa.

(Mk 9,35), (Mt 10,27), (Mt 5, 13-16), (Jer 29,7).

9. Kto jest odpowiedzialny za to, aby Kościół realizował swoje powołanie w świecie?                                                                                                                                              Każdy chrześcijanin powinien, jeżeli jest to możliwe, brać udział w zadaniu misyjnym Kościoła. Może to czynić przez wytrwałą modlitwę, świadectwo wiary, uczciwość w pracy, właściwe wykorzystywanie czasu i pieniędzy. Ponadto sumienne wypełnianie swoich obowiązków wobec rodziny, szkoły i państwa.
(1 Tm 2,1-4), (1 P 3,15), (Kol 4,5-6), (1 Tes 4,11-12), (Dz 24,16).

10. Jakie jest zadanie Kościoła względem pojedynczego chrześcijanina?                             
Kościół powinien pomagać pojedynczemu chrześcijaninowi w walce wiary, w dążeniu do doskonałości w miłości i wspierać we wszelkich sytuacjach życiowych.

(Rz 15,30), (Hbr 10,23-24), (1 Kor 12,26), (Ga 6,1).

11. Jaki mamy obowiązek wobec Kościoła?                                                                
Powinniśmy korzystać ze środków łaski i służyć darami, którymi Bóg nas obdarzył. W społeczności wierzących wspierać innych, okazując miłość braterską tak w dobrych jak i w złych dniach.

(1 Kor 11,22), (Hbr 10,25), (1 Ptr 4,10), ( Hbr 13,1-5).

12. Czy ziemskie różnice powinny dzielić Ciało Chrystusa?                                                      
Nie, miłość Chrystusowa, które nas łączy, musi być silniejsza niż ziemskie różnice.

(Ef 4,1-3), (Jk 2,1-4), (Ga 3, 25-29), (1 P 5,14).

13. Czy istnienie na Ziemi wielu Kościołów przeszkadza jedności Kościoła Chrystusowego?                                                                                                                             Nie, ponieważ jest to jedność w różnorodności.

(1 Kor 6,6-10)[1]

 

XIX. SZCZEGÓLNE ŚRODKI ŁASKI

 1. 1.     Czy porządek nabożeństwa został szczegółowo dany Kościołowi przez Boga? 
  - Nie, chrześcijanie każdego czasu, kraju mają wolność w kształtowaniu liturgii kościelnej. Nie może ona jednak być w sprzeczności z nauczaniem Chrystusa. (1Kor.3,17),  (Rzym.14,5-6)                                                                                 (1Kor.14,33-40)
 2. 2.     Jakie szczególne środki łaski Jezus Chrystus powierzył Kościołowi na ziemi?                        
   
  - Pan Jezus powierzył Kościołowi Słowo Boże (Biblię) i sakramenty. (1 Kor.11,23-29)
 3. 3.     Dlaczego Słowo Boże musi być ciągle głoszone w Kościele?                                                        - Słowo Boże musi być ciągle w Kościele głoszone, ponieważ nasz wewnętrzny człowiek przez nie żyje i Kościół dowiaduje się z niego o woli Bożej.

 (2 Tym.3,14-17)

 1. 4.     Kto powinien głosić Słowo Boże w Kościele?                                                                               
   
  - Powinien głosić ten, którego Bóg do tego uzdolnił i powołał.

(1Kor.12,7.11)

 1. 5.     W jaki sposób Bóg zatroszczył się, aby Jego Słowo mogło być głoszone i słyszane?                                                                                                                                            - Pan Bóg dał człowiekowi na początku jeden z siedmiu dni na odpoczynek i na społeczność z Nim. Dla chrześcijan tym dniem jest niedziela, obchodzona na pamiątkę zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Jest to szczególny dzień błogosławiony przez słuchanie Bożego Słowa i społeczność z innymi wierzącymi.

(2M.20,8-11,  (Mk 2,23-28) (Dz. 20,7)  (Kol.3,16-17)

 

 

      6.     Co to jest sakrament?                                                                                                                       - Sakrament jest to ustanowiona przez Jezusa Chrystusa czynność w której otrzymujemy Bożą łaskę. Przez sakrament Bóg działa w nas w niewidzialny sposób i nie tylko posila nas, ale również umacnia i utwierdza naszą wiarę. Pan Jezus ustanowił dwa sakramenty: Chrzest i Wieczerzę Pańską.[2]

       7.     Kiedy Pan Jezus ustanowił Sakrament Chrztu Świętego?                                                          
- Pan Jezus ustanowił Sakrament Chrztu Świętego przed swoim Wniebowstąpieniem, dając uczniom nakaz misyjny. (Mat. 28,18-20)                                                                                                                                   (Mk 16,15-16)

       8.     O czym przypomina woda użyta do chrztu?                                                                                 
- Przypomina nam o obmyciu z grzechów, które przez śmierć Jezusa jest nam podarowane. (Ps.51,7)                                                                                                                                             (Ef.5,22-26)

 1. 9.     Dlaczego chrzcimy dzieci?                                                                                                               - Chrzcimy dzieci, ponieważ Bóg obiecał im swoją łaskę. Pan Jezus nauczał, że takich jest Królestwo Boże. Przykład apostołów również zachęca nas do tego.
  (Metodyści obok chrztu dzieci praktykują również chrzest dorosłych, gdyż dopuszczone jest różne podejście w tej kwestii) (Dz.2,38-39,) (Mk10,1316)                                                                                                                                        (Dz.16,15.33)
 2. 10.           O czym poświadcza chrzest dziecka?                                                                                             - Chrzest poświadcza, że Bóg przyjmuje człowieka już w dzieciństwie do przymierza łaski, oferuje zbawienie i uważa za spadkobiercę Królestwa Bożego. (Jer.31,3)                                                                                                                                           (Iz.43,1)
 3. 11.           Do czego zobowiązuje chrzest święty?                                                                                           - Chrzest zobowiązuje do wyrzekania się szatana, grzechu i świata oraz trzymania się wiernie Słowa Bożego i życia według woli Bożej. (Rzym.6,1-2)                                                                                                                                      (1Jana 2,6.15-16)

 

 1. 12.           Co powinien czynić Kościół dla dzieci?                                                                                     
  – Kościół powinien zapoznawać dzieci ze Słowem Bożym i prowadzić je do świadomego przyjęcia zbawienia i posłuszeństwa Bogu. (Ps 40,9)[3].

 

 

 

 

XX SAKRAMENT WIECZERZY PAŃSKIEJ

 1. 1.     Kiedy Pan Jezus ustanowił sakrament Wieczerzy Pańskiej?
  Pan Jezus ustanowił Sakrament Wieczerzy Pańskiej w czasie wieczerzy paschalnej spożywanej z apostołami, dzień przed Swoją śmiercią.
  (1 Kor 11,23-25)

  2.  Pod iloma postaciami ustanowił Zbawiciel ten Sakrament?
  Zbawiciel ustanowił Wieczerzę Pańską pod dwoma postaciami: chleba i wina.

   (Mt 26,26-28)

  3.  Na co wskazują nam spożywane przy Komunii Św. chleb i wino?
  Chleb i wino wskazują nam, że ciało Jezusa zostało przybite do krzyża także dla nas, zarówno jak przelana krew. Podobnie jak pierwsi uczniowie jesteśmy uczestnikami Nowego Przymierza.
   (1 Kor 10,16), (Hbr 9,15-16)


4.  Jakie znaczenie ma jeszcze Wieczerza Pańska?
Wieczerza Pańska jest także uroczystością pamiątki śmierci krzyżowej Jezusa Chrystusa. Dzięki niej możemy, przez społeczność ze Zbawicielem i wierzącymi, wzmocnić naszą wiarę.
(J 6,55-56), (1 Kor 10,16-17)

 5.  Kto może przystąpić do Wieczerzy Pańskiej?
Każdy, kto siebie samego doświadcza, wyznaje swoje grzechy i żałuje za nie.

 (Mt 5,6), (Mt 28-30), (2 Kor 13,5)

6.  Na co wskazuje Wieczerza Pańska w wymiarze eschatologicznym?
Wieczerza Pańska wskazuje na powrót Jezusa Chrystusa i społeczność z Nim w wieczności.
(1Kor 11,26), (Mt 26,29)                                                                               .

 

 [1] http://www.wesley.alleluja.pl/tekst.php?numer=38828, stan na dzień 12.07.2010.

[2] Wg, Das Glaubensgespraech in der Ewangelisch-metchodistichen Kirche oraz Katechizm dla użytku członków Kościoła Metodystycznego, Warszawa 1948, opr. Ks. Józef Bartos.

[3] Tamże…